معرفی

مشخصات فردی

غلامرضا عباسیان

نام - نام خانوادگی : غلامرضا   عباسیان

پست الکترونیکی : gh_abbasian@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : دبیری زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تربیت معلم تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - ایران

سوابق اجرایی

- مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه امام علی ع 

- رئیس آموزش مرکز زبانهای خارجی

- مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی پردیس بین المللی کیش

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

1. عضو انجمن استادان زبان و ادبیات انگلیسی ایران

2. عضو انجمن آسیا  TEFL

3.    عضویت در کمیته های علمی چندین همایش بین المللی و ملیتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان انگلیسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 23

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1386

غلامرضا عباسیان
غلامرضا عباسیان

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^